Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Π.Ο.Ε.Σ. - Γιατί οι ΟΒΑ δεν μπορούν να λάβουν άδεια ανατροφής τέκνου;

Π.Ο.Ε.Σ. - Γιατί οι ΟΒΑ δεν μπορούν να λάβουν άδεια ανατροφής τέκνου;

ΘΕΜΑ : Άδειες Στρατιωτικού Προσωπικού

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 521/26.6.2018 έγγραφό μας

β. Φ.400/34/292616/Σ4753/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό»)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το (α) σχετικό έγγραφό μας, το οποίο σας αποστέλλουμε εκ νέου, συνημμένως, είχαμε αιτηθεί την τροποποίηση του (β) ομοίου και ειδικώς ως προς τα σημεία εκείνα, κατά τα οποία, συγκεκριμένες άδειες δεν χορηγούνται στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), κατ΄ αναλογία με τους λοιπούς συναδέλφους στρατιωτικούς.

Όπως μας εγνώσθη, ήδη συνάδελφοί μας Ο.Β.Α. αιτήθηκαν την άδεια ανατροφής τέκνου του άρθρου 19 του (β) σχετικού, πλην όμως δεν τους χορηγήθηκε καθόσον τούτο δεν προβλέπεται ρητά από τις οικείες διατάξεις αυτού.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και τις κατά κρίση σας δικές σας ενέργειες, προκειμένου και μέχρι την τροποποίηση της (β) σχετικής, να μπορούν να λάβουν, έστω και κατά περίπτωση, ιδίως τα πρόσωπα που τελούν σε καθεστώς βραχείας ανακατάταξης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους, την άδεια ανατροφής τέκνου, κατ΄ αναλογία με τους λοιπούς στρατιωτικούς.