Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Π.Ο.Ε.Σ. - Δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας για την αποστρατεία των Ε.Μ.Θ.

Π.Ο.Ε.Σ. - Δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας για την αποστρατεία των Ε.Μ.Θ.

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 69 του ν.3883/2010, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.23 του άρθρου 10 του ν.4609/2019, για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), οι οποίοι καταλαμβάνονται από το προβλεπόμενο όριο ηλικίας στον κατεχόμενο βαθμό και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31.12.2019, δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας του νδ 445/1974 και κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, κατά τα οριζόμενα για τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και τριάντα (30) ετών από την κατάταξή τους.

Με το υπ΄ αριθμ. Φ.400/62/512511/Σ.5851/10.7.2019 έγγραφό του το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.), ενημερώνει ότι:

  • Τα όρια ηλικίας για αυτεπάγγελτη αποστρατεία, όπως ορίζονται στο ν.δ.445/74, δεν ισχύουν για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), οι οποίοι είχαν μονιμοποιηθεί και θα συνεχίσουν να υπηρετούν στις τάξεις του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.), έως τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1848/1989, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν.4609/2019.
  • Ως εκ τούτου τα παραρτήματα "ΣΤ" της υπ΄ αριθμ. 110/2018 ΕΔΥΕΘΑ και "Γ" της υπ΄ αριθμ. 111/2018 ΕΔΥΕΘΑ, δεν ισχύουν και δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Π.Ο.Ε.Σ. - Δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας για την αποστρατεία των Ε.Μ.Θ.

 

Τί λέει το άρθρο 13 του ν.1848/1989:

1. Οι διατάξεις του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12) εφαρμόζονται αναλόγως και για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.  Όπου στον παραπάνω νόμο αναφέρονται οι όροι Στρατός Ξηράς, κανονισμοί και βαθμοί υπαξιωματικού, νοούνται και οι άλλοι κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, οι αντίστοιχοι κανονισμοί και βαθμοί υπαξιωματικών.

2. Ο αριθμός των οπλιτών πενταετούς υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2.500 και 1760 για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα. Ο αριθμός των κατατασσομένων κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του αντίστοιχου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός των οπλιτών με πενταετή υποχρέωση κάθε κλάδου.

4. Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και ένταξής τους στην κατηγορία των Ε.Μ.Θ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου. Η ένταξή τους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων. Μέχρι την έναρξη ισχύος των προβλεπόμενων στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπουργικών αποφάσεων, όσοι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας υπέβαλαν αίτηση ένταξής τους στο θεσμό των Ε.Μ.Θ. συνεχίζουν να διέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις. 

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.4, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ.4 άρθρου 7 Ν.2913/2001,ΦΕΚ Α 102,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 Ν.4609/2019, ΦΕΚ Α 67/3.5.2019.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικό το Π.Δ.21/1991 περί εθελοντών - εθελοντριών Μακράς Θητείας (Α` 9), σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του οποίου ορίζεται ότι: "Αρμόδια να προτείνουν την κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Ν. 1848/89 (ΦΕΚ 112) ένταξη στο θεσμό Εθελοντών - Εθελοντριών Μακράς Θητείας είναι τα συμβούλια κρίσεων των Μονίμων Υπαξιωματικών, τα οποία κρίνουν τους εις την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ως κατάλληλους ή ακατάλληλους βάσει των στοιχείων του ατομικού τους φακέλλου και της σχετικής προτάσεως του Διοικητή ή Προϊσταμένου τους. Στη συνέχεια οι προτάσεις των αρμοδίων συμβουλίων υποβάλλονται μέσω των οικείων Γενικών Επιτελείων στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αποφασίζει για την ένταξή τους στο θεσμό των Εθελοντών - Εθελοντριών μακράς θητείας".

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για τις εθελόντριες του ν.705/1977 (ΦΕΚ 279), που το επιθυμούν.  Όσες από αυτές συμπλήρωσαν ήδη ή θα συμπληρώσουν στο μέλλον πενταετή υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση παραμονής εντός δύο μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου ή από την ημερομηνία συμπληρώσεως της πενταετούς υπηρεσίας αναλόγως με την περίπτωση. Οσες δεν υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθούν να διέπονται από τις ρυθμίσεις του ν. 705/ 1977".

***Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως άνω δια του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.1911/1990, ΦΕΚ Α 166.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικό το Π.Δ. 21 της 26.1/4.2.91 περί Εθελοντών- Εθελοντριών Μακράς θητείας (Α` 9).

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής `Αμυνας και Οικονομικών, καθορίζονται τα θέματα ιεραρχίας και προαγωγών, οι καταστάσεις, οι προϋποθέσεις μισθολογικής προαγωγής τα ασφαλιστικά ταμεία, οι κρατήσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) βαθμού ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία. 

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.6, το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 2 Ν.4494/2017, ΦΕΚ Α 165/2.11.2017, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 Ν.4609/2019, ΦΕΚ Α 67/3.5.2019.

7. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εθελοντών - εθελοντριών μακράς θητείας σε κάθε Κλάδο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισηγήσεως του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

8. Για τους ανθυπασπιστές υφίστανται ξεχωριστές οργανικές θέσεις, ενώ για τους υπαξιωματικούς εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας είναι κοινές, υπολογισμένες στο βαθμό του Αρχιλοχία, Αρχικελευστή και Αρχισμηνία αντίστοιχα.

9. Η κατανομή, συγχώνευση ή μεταφορά των οργανικών θέσεων εντός κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων κατά όπλο, σώμα ή γενική ειδικότητα ενεργείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου μετά από εισήγηση του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου.

10. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας καλύπτουν θέσεις που θα καθορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος. 

***Οι παρ. 7-10 προστέθηκαν με το άρθρο 9 παρ.10 του Ν.2109/1992 (Α` 205).

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.4 άρθρο 16 Ν.2913/2001,ΦΕΚ Α 102/23.5.2001. ορίζεται ότι:

4. Για τα θέματα που αφορούν τους Ε.Μ.Θ. του κοινού Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α`), όπως κάθε φορά ισχύουν.