Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ. - Ανταποδοτικό επίδομα EUROCONTROL στην Πολεμική Αεροπορία

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ. - Ανταποδοτικό επίδομα EUROCONTROL στην Πολεμική Αεροπορία

ΘΕΜΑ : Ανταποδοτικό επίδομα EUROCONTROL στην Πολεμική Αεροπορία

α. Ν.4590/2019 (ΦΕΚ Α΄ 17, «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»)

β.  Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»)

γ.  Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

Στην Ελλάδα η παροχή Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Εναέριας Κυκλοφορίας [Air Traffic Service - (ATS)], η παροχή Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών [Aeronautical Information Service (AIS)], η παροχή των μέσων επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης [Communication, Navigation and Surveillance (CNS)] και τέλος η Μετεωρολογία (ΜΕΤ), αποτελούν τους τέσσερις (4) πυλώνες  για την ασφαλή διεξαγωγή της Αεροναυτιλίας. Στην Ευρώπη, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας “EUROCONTROL”- του οποίου κράτος-μέλος είναι και η Ελλάδα – έχει ως σκοπό την προαγωγή της Ασφάλειας των Πτήσεων και τη βελτίωση  της παροχής των υπηρεσιών των ανωτέρω πυλώνων, αποδίδοντας στους παρόχους των υπηρεσιών αυτών, σε μηνιαία βάση, έσοδα που εισπράττει από τα τέλη διεξαγωγής των πτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αποτελεί τον αποκλειστικό πάροχο των Υπηρεσιών Μετεωρολογίας (ΜΕΤ) στην Ελλάδα. Για την είσπραξη των προαναφερθέντων τελών υφίσταται πρόβλεψη σύστασης ειδικού λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 79 του (α) σχετικού, για τις ανάγκες της ΕΜΥ, στον οποίο θα πιστώνεται το ποσό που της αντιστοιχεί, από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται μηνιαίως από το EUROCONTROL. Ως εκ τούτου θεωρείται θετική και δίκαιη η προσθήκη του στρατιωτικού προσωπικού (της ΠΑ) που παρέχει υπηρεσίες Μετεωρολογίας, στην προβλεπόμενη αποζημίωση του EUROCONTROL που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 42 του (β) όμοιου, στο οποίο προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 127 του (γ) σχετικού.

H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είναι ο πάροχος για τους τρεις (3) άλλους πυλώνες (ATSAIS - CNS). Για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ανωτέρω πυλώνες, από το 1999 υφίσταται αποζημίωση από το EUROCONTROL στο προσωπικό της ΥΠΑ μέσω ειδικών λογαριασμών, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του Ν.2682/1999 και της 2/44611/Α0024/1999 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4590/2019 (ημερομηνία ισχύος από 01/05/2019). Ειδικότερα σημειώνεται ότι, η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ, ως κίνητρο βελτίωσης των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών (ATS και AIS), όπως τον εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας, της μείωσης των καθυστερήσεων όσο και της αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών λαμβάνει χώρα τόσο στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης της Ελλάδας (FIR Αθηνών), όσο και στα αεροδρόμια της Χώρας.

Παρόλα αυτά, στα αεροδρόμια Ακτίου, Ανδραβίδας, Αράξου, Καλαμάτας, Ν. Αγχιάλου, Σκύρου και Χανίων, υπηρετούν αποκλειστικά στρατιωτικοί Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της ΠΑ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ATS και AIS για την εξυπηρέτηση των πολιτικών και των στρατιωτικών αεροσκαφών. Στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Λήμνου παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε συνεργασία με τους Ελεγκτές της ΥΠΑ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ΕΕΚ της Ανδραβίδας παρέχουν υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια Κεφαλονιάς και Ζακύνθου όπως και οι ΕΕΚ της Καλαμάτας στο αεροδρόμιο των Κυθήρων. Επίσης αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται από τους ΕΕΚ της Τανάγρας, Λάρισας, Ελευσίνας και Τατοΐου σε αεροσκάφη γενικής αεροπορίας.

Εντούτοις εδώ και είκοσι χρόνια στους στρατιωτικούς Ελεγκτές της ΠΑ δεν καταβάλλεται η εν λόγω αποζημίωση και δεν έχει προβλεφθεί οποιοδήποτε αντίστοιχο επίδομα για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως προβλέπεται από το ΒΔ 636/1972, είναι κάτοχοι πτυχίων και ειδικοτήτων που απονέμονται από την ΥΠΑ και επί μακρά σειρά ετών παρέχουν Υπηρεσίες ATS και AIS τόσο στη στρατιωτική όσο και στην πολιτική κυκλοφορία στα αεροδρόμια και στις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας που υπηρετούν.

Ειδικότερα, οι στρατιωτικοί Ελεγκτές, εκτελούν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό, παρέχοντας πιστοποιημένα ισοδύναμο επίπεδο υπηρεσιών αεροναυτιλίας (βλ.  άρθρο 3, ΦΕΚ Β 528/28-02-14), με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, τη διατήρηση ή/και την αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας καθώς και τη μείωση των καθυστερήσεων στην Ελλάδα, στόχους τους οποίους  προσβλέπει το EUROCONTROL.

Κάθε προσπάθεια των στρατιωτικών ΕΕΚ προσέκρουε έως τώρα, κυρίως στο έωλο επιχείρημα ότι τελούν σε διαφορετικό μισθοδοτικό καθεστώς από αυτό των δημοσίων υπαλλήλων (ΕΕΚ της ΥΠΑ), με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο δε (Ν.4609/2019, άρθρο 42), η Πολιτεία ουσιαστικά αίρει και καθιστά διάτρητο το παραπάνω επιχείρημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες ATS και ΑΙS παρέχονται από την ΠΑ αδαπάνως επ’ ωφελείας της ΥΠΑ, (βλ. σχετικό έγγραφο αριθμ. πρωτ. Δ9/Β/31976/14332/29-11-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), στα αεροδρόμια κοινής χρήσης (ΥΠΑ - ΓΕΑ) που είναι έντονη η διεξαγωγή της πολιτικής κυκλοφορίας (όπως π.χ των Χανίων, Καλαμάτας, Αράξου, Ακτίου), στα οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπηρετούν και ασκούν έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αποκλειστικά στρατιωτικοί Ελεγκτές της ΠΑ.

Οι στρατιωτικοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες (ATS-AIS) περίπου σε 100.000 κινήσεις πολιτικών αεροσκαφών ανά έτος με αυξητική τάση, χωρίς να αποδίδεται στην ΠΑ το αναλογούν ποσοστό των προερχόμενων από το EUROCONTROL τελών. Συνεπώς η ΥΠΑ, ενώ πέρα από κάθε αμφισβήτηση δεν παρέχει αποκλειστικά τις υπηρεσίες ATS-AIS στην Ελλάδα, εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί αποκλειστικά εδώ και 20 χρόνια για δικές της υποδομές, μέσα και προσωπικό τα προερχόμενα από το EUROCONTROL ποσά!

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:

1. Για την προσθήκη πρόβλεψης στο άρθρο 79 του Νόμου 4590/2019, για το Στρατιωτικό Προσωπικό ΕΕΚ της Πολεμικής Αεροπορίας, που παρέχει πιστοποιημένα ισοδύναμό επίπεδο  (σχετ ΦΕΚ Β 528/28-02-14) υπηρεσιών αεροναυτιλίας στα πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη, εντός των Τερματικών Περιοχών των Στρατιωτικών Αεροδρομίων και άλλων διμερώς συμφωνηθέντων τμημάτων του εναερίου χώρου με την ΥΠΑ, καθώς και την πρόβλεψη σύστασης ειδικού λογαριασμού.

2. Την προσθήκη στο άρθρο 127 του Νόμου 4472/2017, του Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΕΚ. στους δικαιούχους του επιδόματος EUROCONTROL.